PeopleFaculty
Zhang Chuntian
Professor
Yang Zhaoxuan
Professor
Su Yuting
Professor
Liu Anan
Associate Professor
Zhang Jing
Associate Professor


PHD Students
Xu Junyu
Jing Peiguang
Jin Xiao
Xu Ning
Li Wenhui
Lu Yao
Liu Yaoyao


Master 2014

Cao Qun
Chen Yawei
Du Jiaxing
Li Xiaoxue
Li Xixi
Wang Huijing
Wang Ping
Xu Chuanzhong
Zhao Zhengyu
Li Fuwu
Li Yang
Yu Fan


Master 2015

An Yang
Cheng Huiyun
Fu Jianpeng
Gu Huimin
Hao Yahui
Liu Nannan
Guo Hongbin
Li Zhengnan
Shao Zhuang
Shi Yang
Tian Ye
Xu Jiayu
Xu Lei
Zhang Xin
Wang Shan


Master 2016

Bai Xu
Chen Yao
Deng Zonghui
He Roubing
Li Mengjie
Liu Chenchen
Li Xinhui
Peng Wenjuan
Qiu Yurui
Shi Yingdi
Shi Yue
Wang Hongtao


Last Update: 07/09/2016